Logo
Print this page

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc

Đánh giá bài viết này
(0 votes)

Ngày 10/03/2015, cán bộ kỹ thuật cùng anh em công nhân thi công Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-01

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 01

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-02

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 02

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-03

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 03

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-04

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 04

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-05

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 05

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-06

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 06

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-07

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 07

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-08

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 08

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-09

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 09

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-10

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 10

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-11

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 11

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-12

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 12

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-13

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 13

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-14

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 14

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-15

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 15

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-16

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 16

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-17

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 17

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-18

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 18

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-19

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 19

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-20

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 20

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-21

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 21

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-22

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 22

tran-thach-cao-cong-ty-phu-thanh-cum-lang-nghe-trieu-khuc-23

Trần thạch cao Công ty Phú Thành, Cụm làng nghề Triều Khúc 23